jueves, 2 de junio de 2011

Cerdanyola concentra el 35,21 % de la població extranjera total.


En el darrer any Mataró ha augmentat la seva població en 974 habitants (variació positiva del 0,79 %) i s’ha situat a 1 de gener de 2011 en 123.906 habitants.
L’augment de la població estrangera continua sent el motor principal del creixement demogràfic de la ciutat, ja que malgrat la diferència entre la població de nacionalitat estrangera a 1 de gener de 2011 i 1 de gener de 2010 ha estat moderat (294 habitants, variació interanual de l’1,40 %), cal tenir en compte el gruix de nacionalitzacions enregistrades durant aquest any. Així, una part significativa del creixement de població de nacionalitat espanyola durant l’any ha estat com a conseqüència de la nacionalització de més de 400 persones que a inicis de l’any 2010 figuraven al Padró municipal com a població de nacionalitat estrangera.
 La distribució del saldo total anual de població per nacionalitat s’explica de la següent manera: creixement natural de població de nacionalitat espanyola (22,23 %), creixement natural de població estrangera (42,56 %), creixement migratori de població espanyola (5,63 %) i creixement migratori de població estrangera (29,48 %).

Població estrangera
A 1 de gener de 2011, la població de nacionalitat estrangera de Mataró és de 21.295 habitants, el 17,19 % de la població total.
En termes de nacionalitats, la contribució al creixement de la població de nacionalitat estrangera ha estat molt desigual. Les deu principals nacionalitats presents a Mataró que contribueixen de manera positiva a l’augment de la població són: el Marroc (+320), la Xina (+83) i Senegal (+47), mentre que Colòmbia (-64), l’Argentina (-57) i l’Equador (-50) la disminueixen (aquest fet podria respondre a processos de nacionalització). Per grans àrees, la població amb nacionalitats del Magrib representen el 7,03 % de la població total de Mataró; la d’Amèrica Central i Amèrica del Sud, el 3,49 %; l’Àfrica subsahariana, el 3,18 %; i Europa, l’1,74 %.
 La distribució de la població de nacionalitat estrangera és molt desigual en el conjunt de la ciutat. Mentre que Cerdanyola concentra el 35,21 % de la població estrangera total.Font:Ajuntament de Mataro.

No hay comentarios:

Publicar un comentario